Domů › ROP

 

 

Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování.
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02567

Učňovské dílny v ulici Tovární 198,doznaly na základě specifických cílů projektu, které byly naplněny, zásadní změny:

- zlepšení podmínek odborné výuky a zkvalitnění přípravy žáků školy na praxi u zaměstnavatelů,

- modernizace vybavení školy v odborném výcviku, zlepšení technologické vybavenosti školní dílny,

- zvýšení bezpečnosti žáků školy – eliminace úrazů v důsledku využívání zastaralých strojů, příprava na moderních a bezpečných technologiích,

- zatraktivnění výuky a zvýšení zájmu žáků o výuku v rámci uvedených škol,

- zvýšení úrovně vybavenosti školy a přiblížení se standardům EU.

- dlouhodobě neřešená potřeba rekonstrukce celé budovy odborné výuky

Finanční náklady projektu byly plánovány:

Finanční rámec projektu

Celkové výdaje projektu

25 000 000,00

Celkové způsobilé výdaje projektu

25 000 000,00

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu

0,00

Předpokládané příjmy

0,00

Celkové způsobilé výdaje projektu činily: 18794639,88 Kč

Byly nakoupeny následující stroje od firmy HAAS z USA:

1 ks CNC soustruh HAAS ST-10

1 ks CNC soustruh HAAS ST-10Y

1 ks CNC obráběcí frézovací centrum HAAS VF-2SS

1 ks CNC obráběcí frézovací 5-ti osé centrum HAAS VF-1

Realizace projektu proběhla v letech 2013/2014. Stavební část zahrnovala rekonstrukci fasád, vytvoření nové krytiny střechy, zabudování oken, vybudování nových vstupů, ale rovněž rekonstrukci vnitřních dílenských prostor. Největší problém však představovala celková výměna podlahy, bylo nutné vystěhovat veškeré vybavení a zařízení dílen, včetně 54 strojů do ČZ Strakonice.. Po vybagrování starých podlah a položení nových, se musely tyto stroje do rekonstruovaných prostor opět nastěhovat. Zde patří poděkování společnosti ČZ a.s., jmenovitě panu Ing. Josefu Zámečníkovi, a dále také středisku Auto, bez jejichž pomoci by škola nebyla schopna stěhování vůbec zrealizovat. V průběhu rekonstrukce se jako nepostradatelná jevila též pomoc a trpělivost všech zaměstnanců dílen i studentů.